Ga naar hoofdinhoud

Ochtendgebeden

Nadat gij wakker geworden zijt, en voor gij met de nieuwe dag begint, ga met eerbied voor God staan, die alles ziet. Maak het kruisteken en zeg:

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Nadat gij de Heilige Drie-eenheid hebt aangeroepen, blijf even stil en zorg ervoor dat Uw gedachten en gevoelens vrij blijven van wereldse dingen. Daarna kunt gij zonder haast en met geheel Uw hart de volgende gebeden zeggen.

Gebed van de Tollenaar

God, wees mij, zondaar, genadig.

Dit wordt driemaal of meerdere keren herhaald, terwijl gij poklonen maakt.

De gebedsregel van de Heilige Serafim van Sarov

Men kan bij het gebed van de tollenaar de volgende gebeden voegen, telkens met een pokloon.

Heer, reinig mij, zondaar, en wees mij genadig. Zonder maat heb ik gezondigd, wees mij genadig.

God, wees mij, zondaar, genadig. Heer, vergeef mij mijn zonden en overtredingen. Uw heilig Kruis vereren wij, o Meester, en Uw heilige Verrijzenis loven wij.

Heer, ook al heb ik alle dagen van mijn leven gezondigd in woord of daad, heb toch medelijden met mij, zondaar, omwille van Uw barmhartigheid. Ere zij U, onze God, ere zij U.

Heer Jezus Christus, Zoon van God, door de voorspraak van Uw alreine Moeder, van onze heilige Goddragende Vaders, en van al Uw heiligen, ontferm U over ons. Amen

Inleidingsgebeden

Ere zij U, onze God, ere zij U.

Koning van de hemel, Trooster, Geest der waarheid, Die overal tegenwoordig zijt en met Wie alles vervuld is, Schatkamer van alle goed, Gever van het leven, kom en verblijf in ons, zuiver ons van alle smet en red onze zielen, o Algoede.

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alheilige Drieëenheid, wees ons genadig; Heer, wis onze zonden uit; Meester, vergeef ons onze fouten; Heilige, verzorg ons en genees onze zwakheden omwille van Uw naam.

Kyrie eleison. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want aan U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Troparia tot de Drie-eenheid

Uit de slaap ontwakend, vallen wij voor U neer, Algoede, en tot U, de Almachtige, roepen wij de hymne der engelen: Heilig, heilig, heilig, zijt Gij, o God. Door de gebeden van de Moeder Gods, ontferm U over ons.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Heer, Gij hebt mij doen opstaan; verlicht mijn geest en mijn hart, en open mijn mond om tot U te zingen: Heilig, heilig, heilig, zijt Gij, o God. Door de gebeden van de Moeder Gods, ontferm U over ons.

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onverwacht zal de Rechter komen om ieders daden openbaar te maken. Laat ons daarom roepen met vreze Gods: Heilig, heilig, heilig, zijt Gij, o God. Door de gebeden van de Moeder Gods, ontferm U over ons.

Kyrie eleison. (12x)

Gebed tot de Alheilige Drie-eenheid van de Heilige Basilios

Uit de slaap ontwaakt, dank ik U, heilige Drie-eenheid, omdat Gij, in Uw grote goedheid en grootmoedigheid, U niet vertoornd hebt over mijn zondige traagheid, en mij ontziet, ondanks mijn overtredingen. In Uw menslievendheid hebt Gij mij niet in de slaap gelaten, maar weer tot bewustheid gebracht om Uw macht te verheerlijken. Verlicht dan nu de ogen van mijn verstand en mijn hart, om Uw woorden in mij op te nemen, Uw geboden te verstaan en Uw wil te volbrengen.

Open mijn mond om U in liefdevolle belijdenis te bezingen, en de allerheiligste naam te loven van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor God, onze Koning. Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus God, onze Koning. Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus zelf, onze Koning en God.

notitie

Hier worden de perikopen van de Apostel en het Evangelie van de dag gelezen.

Psalm 50

Ontferm U mijner, o God, volgens Uw grote barmhartigheid. En volgens de overvloed uwer ontferming, delg mijn ongerechtigheid uit. Was mij schoon van mijn onrecht; reinig mij van mijn zonde. Want ik erken dat ik onrecht gedaan heb: mijn zonde is steeds voor mijn ogen. Tegen U alleen heb ik gezondigd; ik heb kwaad gedaan voor Uw aanschijn. Zodat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw uitspraak en zult winnen als men U oordeelt.

Want zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, mijn moeder ontving mij in zonde. Want zie, Gij bemint de waarheid; Uw onzichtbare en verborgen wijsheid hebt Gij mij geopenbaard. Besprenkel mij met hyssop, dan word ik rein; was mij, dan word ik witter dan sneeuw.

Doe mij vreugde en blijdschap horen, opdat mijn vernederd gebeente kan juichen. Keer Uw aangezicht af van mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheid uit. God, schep in mij een zuiver hart; vernieuw in mijn binnenste de rechte geest. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht, neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde terug van Uw heil, sterk mij met Uw besturende Geest. Dan zal ik de ongerechten Uw wegen leren; de goddelozen zullen zich tot U bekeren.

God, bevrijd mij van bloedschuld: Gij zijt de God van mijn heil; mijn tong zal over Uw gerechtigheid juichen. Heer, open mijn lippen, opdat mijn mond Uw lof verkondige. Wilt Gij een offer, dan zou ik het brengen, maar in brandoffers schept Gij geen behagen. Een offer voor God is een berouwvolle geest: God, Gij versmaadt geen vermorzeld en nederig hart. Doe goed, Heer, in Uw welwillendheid aan Sion, laat de muren van Jeruzalem weer opgebouwd worden. Dan hebt Gij behagen in offers van gerechtigheid, gaven en brandoffers, dan zal men kalveren op Uw altaar leggen.

De Geloofsbelijdenis

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen; in één Heer, Jezus Christus, de Eengeboren Zoon van God, Die uit de Vader geboren is vóór alle eeuwen. Licht van Licht, waarachtig God uit een waarachtige God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, door wie alles gemaakt is. Die om ons, mensen, en om onze verlossing uit de hemel is nedergedaald, en vlees heeft aangenomen uit de Heilige Geest en de Maagd Maria, en mens is geworden.

Die voor ons onder Pontius Pilatus geleden heeft, gekruisigd en begraven is; Die de derde dag verrezen is volgens de Schriften; Die opgevaren is ten hemel; gezeten aan de rechterhand van de Vader; en Die met heerlijkheid zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden; aan Wiens rijk geen einde zal zijn. En in de Heilige Geest, de Heer, de Levendmakende, Die uitgaat van de Vader, Die aanbeden en verheerlijkt wordt, tezamen met de Vader en de Zoon; Die door de profeten gesproken heeft. In één heilige, katholieke en apostolische Kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de verrijzenis der doden, en het leven der toekomstige eeuwigheid. Amen

Gebed van de Heilige Makarios de Grote

God, reinig mij, zondaar, want ik heb niets goed gedaan voor Uw aangezicht. Bevrijd mij uit de macht van de boze. Moge Uw wil in mij geschieden. Moge ik zonder veroordeling mijn onwaardige lippen openen om de heilige naam te loven van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed II van dezelfde Heilige

Uit de slaap ontwakend, offer ik U het morgengebed. Ik val voor U neder en ik smeek U: laat mij niet inslapen in de dood der zonde, maar sterk mij. Gij die uit vrije wil gekruisigd werd, haast U mij te wekken uit mijn traagheid en red mij, nu ik biddend voor U sta. Na de nachtelijke slaap, moge nu de dag zondeloos over mij schijnen. Christus, mijn God, red mij. Amen.

Gebed III van dezelfde Heilige

Uit de slaap ontwaakt, haast ik mij tot U, o menslievende Meester. Ik maak mij, door Uw genade, gereed om Uw werken te volbrengen, en ik bid U mij altijd en in alles te helpen. Bevrijd mij van alle boze dingen van deze wereld en de vervolging door de duivel. Red mij en breng mij tot het eeuwig Koninkrijk. Gij zijt immers mijn Schepper en de Schenker van alle goed. Op U is heel mijn hoop gericht en tot U zend ik de lof, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed IV van dezelfde Heilige

Heer, in Uw overvloedige goedheid en in Uw grote barmhartigheid hebt Gij mij verleend de voorbije nacht door te brengen zonder aangevallen te worden door enig tegenwerkend kwaad. Maak mij nu waardig, Meester en Schepper van alles, om in Uw waarachtig licht Uw wil met een verlicht hart te doen, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed V van de Heilige Basilios

Heer, Alheerser, God over de Machten en over alle vlees; Die in den hoge woont, maar toch ziet op het geringe; Die harten en nieren doorgrondt en het verborgene van iedere mens in Uw wijsheid vooruitziet. Beginloos, ontoegankelijk Licht, dat nooit door omkeer of verandering verduisterd wordt; Gij, onsterfelijke Koning, aanvaard onze smeking, die wij U met onreine lippen, doch vertrouwend op Uw overvloedige barmhartigheid tot U opzenden. Vergeef ons onze zonden, die wij in woord en daad, bewust of onbewust, begaan hebben. Reinig ons van alle bevlekking van vlees en geest door ons tot tempels te maken van de Heilige Geest. Geef ons om met een waakzaam hart en een nuchter verstand heel de nacht van dit leven te doorlopen, in de verwachting van de wederkomst op de stralende, God-openbarende dag van Uw Eengeboren Zoon, onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus, wanneer Hij met heerlijkheid op aarde zal komen als Rechter van het heelal om ieder volgens zijn werken te vergelden. Moge Hij ons dan niet ledig en slapend vinden, maar waakzaam en vol ijver in het volbrengen van Zijn geboden, opdat wij gereed zijn om binnen te treden in de vreugde van de goddelijke bruiloftszaal Zijner heerlijkheid, waar zonder einde de zang weerklinkt van het feest der onzegbare blijdschap van hen, die de onuitsprekelijke schoonheid van Uw gelaat aanschouwen. Want Gij zijt het ware Licht, dat het heelal verlicht en heiligt, en U bezingt al het geschapene, in alle eeuwen der eeuwen. Amen

Gebed VI eveneens van de Heilige Basilios

U zegenen wij, allerhoogste God en Heer der barmhartigheid, Die altijd met ons talloze, grote, onnaspeurlijke, heerlijke en geweldige werken doet. Gij hebt ons de slaap geschonken, om uit te rusten van onze zwakheid en daardoor ontspanning te vinden voor ons gekwelde vlees. Wij danken U, dat Gij ons niet met onze slechte daden hebt laten verloren gaan, maar dat Gij U steeds opnieuw toont als de Vriend der mensen, en ons uit onze onbewustheid weer hebt opgericht om Uw macht te kunnen verheerlijken. Daarom smeken wij Uw alles te boven gaande goedheid: verlicht de ogen van ons verstand, en doe ons inzicht opstaan uit de slaperigheid. Open onze mond en vul hem met Uw lof, opdat wij U zonder verstrooidheid kunnen zingen en psalmodiëren, en U mogen belijden: de door alles en boven alles verheerlijkte God: Vader zonder begin, met Uw Eengeboren Zoon, en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed VII tot de Alheilige Moeder Gods

Ik bezing uw genade, allerhoogste Vorstin, en smeek u: schenk genade aan mijn geest. Leer mij de weg van Christus’ geboden te bewandelen. Sterk mij om waakzaam te blijven in het gebed en verjaag de slaap van de moedeloosheid. Bruid van God, bevrijd mij door uw gebeden, van de banden der zonde. Bewaar mij dag en nacht en bevrijd mij van de vijanden die mij bestrijden. Gij die de Levenschenkende God hebt gebaard, maak mij levend, die gedood ben door de hartstochten. Gij die het onvergankelijk Licht hebt gebaard, verlicht mijn verblinde ziel. Wonderbaar paleis van de Meester, maak mij tot een woning van de goddelijke Geest. Gij die de Geneesheer hebt gebaard, genees de hardnekkige hartstochten van mijn ziel. Leid mij naar het pad van het berouw, want ik word heen en weer geslingerd door de stormen van het leven. Bevrijd mij van het eeuwige vuur, van de knagende worm en van de onderwereld. Laat mij niet worden tot spot voor de demonen, hoewel ik schuldig ben aan vele zonden. Hernieuw mij, want ik ben oud geworden door zinneloze daden, o Alreine. Maak dat ik deze kwellingen niet moet zien, en bid voor mij tot de Meester van allen. Maak mij waardig om deel te hebben aan de hemelse vreugden, samen met alle Heiligen. Alheilige Maagd, luister naar de stem van uw onnutte dienaar en schenk mij stromen van tranen, o Alreine, om mijn ziel van alle smet te reinigen. Ik bied U het zuchten aan van mijn hart, koester mij, o Meesteres. Aanvaard de eredienst van mijn gebed en breng het tot de medelijdende God. Gij die boven de engelen verheven zijt, hef mij boven de verwarring van deze wereld. Lichtdragend en hemels tabernakel, zend over mij de genade van de Geest. Hoewel ze bezoedeld zijn, verhef ik mijn handen en open mijn lippen, om U te loven. Bevrijd mij van het zielenverdervende kwaad en smeek vurig tot Christus, aan wie toekomt de eer en de aanbidding, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed VIII tot de beschermengel

Heilige Engel, bijstand van mijn arme ziel en van mijn moeilijk leven, laat mij niet alleen, al ben ik een zondaar, en ga niet van mij weg wegens mijn slapheid. Laat de plaats niet over aan de duivel, die zich dan van mij meester zou maken door zijn macht over dit sterfelijk lichaam. Vat mijn zwakke hand en leid mij op de weg van het heil. Heilige Engel van God, beschermer en behoeder van mijn krachteloze ziel en lichaam, vergeef mij alles, waarin ik u alle dagen van mijn leven heb bedroefd, en ook waarmee ik vannacht tegen u heb gezondigd. Bescherm mij dan deze dag, en behoed mij tegen de hinderlagen van de vijand, opdat ik God niet door een vergrijp vertoorn. Wees mijn voorspraak bij de Heer, opdat ik mag groeien in de vreze voor Hem en dienaar van zijn goedheid mag zijn. Amen.

Gebed IX tot de Alheilige Moeder Gods

Mijn meesteres, alheilige Moeder Gods, door Uw heilige en alvermogende gebeden, verjaag van mij, Uw geringe en ellendige dienaar, de moedeloosheid, vergeetachtigheid, onverstandigheid en zorgeloosheid. Verdrijf van mijn ellendig hart en van mijn verduisterde geest alle onreine, slechte en godslasterlijke gedachten. Doof de vlam van mijn hartstochten, want ik ben arm en ellendig. Bevrijd mij van de vele en erge herinneringen en plannen, en verlos mij van hun slechte gevolgen. Want door alle geslachten wordt gij zalig geprezen en verheerlijkt is Uw eerbiedwaardige naam in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Aanroeping van de Naamheilige

Bid God voor mij, o heilige en godwelgevallige (naam), want vurig bid ik tot u, mijn haastige helper en voorspreker van mijn ziel.

Lied tot de Moeder Gods

Verheug U, Maagd die God gebaard hebt; hoogbegenadigde Maria, de Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de Vrucht van Uw schoot, want Gij hebt voor ons gebaard de Verlosser onzer zielen.

Troparion van het Kruis

Heer, red Uw volk en zegen Uw erfdeel, en bescherm Uw gemeente door Uw Kruis.

notitie

Daarna bidden wij kort voor de gezondheid en de redding van onze geestelijke vader, onze ouders en familieleden; voor de gezagsdragers, de weldoeners en voor de anderen die wij kennen. Eveneens voor de zieken en voor wie beproefd worden. Indien mogelijk bidden U wij nog het volgende gebed:

Voor de levenden

Gedenk, Heer Jezus Christus onze God, Uw barmhartigheid en Uw medelijden, die van eeuwigheid zijn en waardoor Gij mens geworden zijt om voor de verlossing van alle rechtgelovigen het Kruis en de dood te ondergaan.

Nadat Gij waart opgestaan uit de doden, zijt Gij ten hemel gestegen waar Gij zetelt aan de rechterhand van God de Vader en nederziet op het nederig smeken van‚ allen die tot U roepen uit geheel hun hart. Neig Uw oor en luister naar het deemoedig gebed van mij, Uw onwaardige dienaar. Aanvaard het als een geestelijk reukwerk dat ik U opdraag voor geheel Uw volk.

Gedenk allereerst Uw Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk, die Gij hebt vrijgekocht met Uw kostbaar bloed. Bevestig haar en sterk haar, verbreid haar en schenk haar wasdom. Behoed haar in vrede en maak haar onoverwinnelijk voor de hellepoorten. Breng tot rust de verdeeldheid in de Kerken, verijdel het woeden van de volkeren, en bedwing haastig de opschietende ketterijen, ontwortel en vernietig ze door de kracht van Uw Heilige Geest. (Buiging)

In Uw mededogen, Heer, red ons land, onze koning (naam) en geheel zijn huis, de regering van ons land en allen die er wonen, opdat wij rustig, vredig en ongestoord een godvruchtig en waardig leven mogen leiden. (Buiging)

In Uw mededogen, Heer, red de Heilige Orthodoxe patriarchen, de eerbiedwaardige metropolieten, de orthodoxe aartsbisschoppen en bisschoppen, de priesters en monniken, en allen die in de Kerk dienen en die Gij hebt aangewezen om Uw redelijke kudde te hoeden. Door hun gebeden heb medelijden met mij en red mij, zondaar. (Buiging)

In Uw mededogen, Heer, red, mijn geestelijke Vader (naam). en vergeef mij mijn zonden door zijn heilige gebeden. In Uw erbarmen, Heer, red mijn ouders (namen), mijn broers en zusters, mijn familie en mijn vrienden. Verleen hun Uw aardse en geestelijke goederen. (Buiging)

In Uw mededogen, Heer, red oud en jong, de armen, de wezen en de weduwen, de zieken en de bedroefden; hen die tegenslag of moeilijkheden hebben; hen die verdrukt of gevangen zijn in kerkers of kampen. Erbarm U in het bijzonder over Uw dienaren, die vervolgd worden omwille van Uw naam of omwille van het orthodox geloof door goddelozen, afvalligen en ketters. Gedenk hen, bezoek hen, sterk hen en troost hen, en schenk hun haastig verademing, vrijheid en bevrijding. (Buiging)

In Uw mededogen, Heer, red hen die mij haten en mij kwaad doen en mij verzoeken; laat hen niet verloren gaan omwille van mij, zondaar. (Buiging)

In Uw mededogen, Heer, red allen die uitgezonden zijn om hun taak te doen, de reizigers, onze vaders, broeders en zusters en alle orthodoxe christenen. Verlicht met het licht van Uw wijsheid allen die van het orthodoxe geloof zijn afgevallen en die verblind zijn door schadelijke ketterijen. Verenig hen met Uw Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk. (Buiging)

Voor de ontslapenen

Gedenk, Heer, hen die uit dit leven zijn heen gegaan, de orthodoxe koningen en koninginnen, vorsten en vorstinnen, de heilige patriarchen, de eerbiedwaardige metropolieten, de orthodoxe aartsbisschoppen en bisschoppen en allen die u als priester of als dienaar der Kerk gediend hebben. Gedenk ook allen die U als monnik dienden en verleen hun allen de rust met Uw heiligen in Uw eeuwige woningen. (Buiging)

Gedenk, Heer, de zielen van Uw ontslapen dienaren, mijn ouders, (namen) en mijn familieleden. Vergeef hun al hun vrijwillige en onvrijwillige overtredingen, schenk hun Uw koninkrijk en doe hen deel hebben aan Uw eeuwige goederen en aan het genot van Uw oneindig en gelukzalig leven. (Buiging)

Gedenk, Heer, al onze vaders, broeders, zusters en allen die hier begraven zijn, alsook alle orthodoxe christenen, die in de hoop op de opstanding tot het eeuwig leven ‚ ontslapen zijn. Doe hen wonen met Uw heiligen, daar waar het licht van Uw aanschijn straalt. Heb medelijden met ons, want Gij zijt goed en menslievend. (Buiging)

Schenk, Heer, vergiffenis der zonden aan al onze vaders, broeders en zusters en allen die ons zijn voorgegaan in het geloof en de hoop op de opstanding en schenk hun eeuwige gedachtenis. (Buiging)

Slotgebeden

Waarlijk, U zaligprijzen moeten Wij, o Moeder Gods, altijd gebenedijd. Gij ongeschonden Moeder van onze Heer en God. Gij zijt eerbiedwaardiger dan de Cherubim en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafim. Zonder smet hebt Gij God, het Woord, gebaard. Gij zijt waarachtig de Moeder Gods. U vereren wij. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Kyrie eleison. (3x)

Heer Jezus Christus, Zoon van God, door de voorspraak van Uw alreine Moeder, van onze heilige Goddragende Vaders, en van al Uw Heiligen, ontferm U over ons. Amen.